Podpisanie umowy

W dniu  24.08.2010r. w Krakowie  została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09 
Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ” w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 
 
Pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków „Instytucja Wdrażająca”, 
a
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841
 
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 73 876 322,00 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 00/100 PLN).
          
Informacje o projekcie     
Przedsięwzięcie inwestycyjne pt.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” realizowane będzie w granicach aglomeracji Gródek nad Dunajcem (Gmina Gródek nad Dunajcem, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie) określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (pozycja z A-KPOŚK: Gródek n/Dunajcem – p.79) R.N. Aglomeracja Gminy Gródek nad Dunajcem została wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 11/05 z dnia 08 lipca 2005 r. o RLM=16 800  z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Tropie, Rożnów, Bartkowa
Posadowa, Gródek nad Dunajcem i Sienna.
Planowane przedsięwzięcie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” obejmuje swoim zakresem następujące działania:
  1.  Budowa przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków:  19,7 km sieci i 13 przepompowni ścieków.
  2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Gródek nad Dunajcem w miejscowościach Rożnów i Gródek N/Dunajcem w zakresie: udoskonalenia technologii i zwiększenia przepustowości. 
  3. Budowa nowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gródek nad Dunajcem          w miejscowościach Bartkowa Posadowa, Sienna i Tropie.
  4.  Budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem wraz   z pompowniami strefowymi, zbiornikami.
Przedsięwzięcia polegające na budowie wodociągu dla miejscowości Jelna, Sienna, Zbyszyce o dł. 17 419,2  wraz z 3 zbiornikami wyrównawczymi , ujęciami i SUW oraz na budowie i modernizacji ujęć wody (planowana budowa 11             i modernizacja 9 studni) zostaną zrealizowane przez spółkę Dunajec Sp. z o.o. zgodnie z przyjętymi wcześniej zakresami i harmonogramami. Prace zostaną sfinansowane ze środków własnych Spółki.
 Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (osoby) - wzrost o 4332 RLM, w tym 1711 mieszkańcy stale zamieszkujący  i 2621 turystów wynikająca z liczby zgłoszonych /zarejestrowanych miejsc noclegowych (ośrodki wczasowe, kwatery agroturystyczne, szkoły, zakłady pracy) 
Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej (osoby ) - wzrost o 2 408 RLM
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu (km) - 57,6.

 
Aneks nr 1 z dnia 27.05.2011 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09.
 
W związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT  z 22% na 23% od dnia 01.01.2011, zawarty został w dniu 27.05.2011 Aneks nr 1 do Umowy dostosowujący kwotę brutto do obowiązującego podatku VAT.
 
W wyniku tego Aneksu kwota Umowy wynosi brutto 74.460.180,29 zł. Bez zmiany pozostała kwota netto w wysokości 60.904.000,00 zł, oraz kwota maksymalnego dofinansowania w wysokości 49.431.141,74 zł.
 
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
 
Aneks nr 2 z dnia 17.12.2012 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09
 
W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych Umów na realizację robót, zmianie uległ przewidywany koszt realizacji Projektu, co spowodowało konieczność zmiany Umowy o dofinansowanie. W stosunku do kosztu zakładanego w Umowie o dofinansowanie, znacznemu zmniejszeniu uległ koszt realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Koszt realizacji oczyszczalni zmniejszył się nieznacznie. W tej sytuacji zwróciliśmy się do WFOŚiGW jako strony w Umowy o dofinansowanie, o akceptację zwiększenia objętej dofinansowaniem długości sieci kanalizacyjnej i podłączenie większej liczby mieszkańców. Akceptacja taka
wymagała zgody Ministerstwa Środowiska.
 
W wyniku uzyskanej zgody Ministerstwa Środowiska, w Aneksie nr 2 zwiększono zakres sieci kanalizacyjnej z 19,7 km o 12,5 km tj do 32,2 km, przy równoczesnym zobowiązaniu do przyłączenia do tej sieci zwiększonej o 1710 RLM tj do 6042 RLM. Koszt realizacji sieci kanalizacyjnej wzrośnie z tego tytułu o 3.055.144,08 zł.
 
Wnioskowane jest także zwiększenie kosztu rozbudowy sieci wodociągowej, co pozwoliłoby objęcie realizacją w ramach tego Projektu sieci wodociągowej miejscowości Sienna, Lipie, Jelna, Zbyszyce. Ostateczne akceptacja w tym zakresie nie została podjęta, jednak w Aneksie nr 2 do Umowy o dofinansowanie przewidziano to zadanie.
 
Aneks nr 2 wprowadza do Umowy zastępujące zmiany:

Aneks nr 3 z dnia 15.04.2014 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09

W Aneksie tym skorygowano długość sieci objętej Projektem w miejscowości Tropie o 3,96 km?siec wykonana przez KZB w okresie składania Wniosku o dofinansowanie i odpowiednio Projekt obejmował:

W zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni nie dokonano zmian.

Aneks nr 4 z  dnia 07-08-2014 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09

Aneks zwiększa zakres robót oraz koszt ich realizacji do następujących wartości:
 Koszt realizacji zadań 53.599.932,00 zł netto /65.457.531,49 zł brutto/

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków przede wszystkim w miejscowości Roztoka-Brzeziny w ilości 9,5 km a także włącza realizowane odcinki sieci przekraczające wcześniejszy poziom dofinansowania do łącznej długości 44,6 km sieci grawitacyjnej i pompowej, wraz ze studniami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w ilościach wynikających z wykonanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych projektów budowlanych w celu przyłączenia do tej sieci 7530 RLM

II. Zwiększenie ilości sieci wodociągowej o kolejne 16 km do łącznej długości 88,8 km wraz z pompowniami strefowymi, zbiornikami dla przyłączenia do niej 4.125 osób. Zwiększenie to dotyczyło przede wszystkim sieci wodociągowej w miejscowościach Jelna, Zbyszyce, Przydonica, Tropie.

Aneks nr 5 z  dnia 24-07-2015r. do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09
 
Aneks zwiększa zakres robót oraz koszt ich realizacji do następujących wartości:  Koszt realizacji zadań 56.091.430,56 zł netto /68.483.210,84 zł brutto/
- poszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej o 112,01 mb do łącznej długości sieci 44,8 km,
- modernizacja przepompowni w miejscowości Gródek nad Dunajcem - Koszarka,
- zakup wyposażenia:
•      zakup ciągnika kołowego dla transportu osadu powstałego w procesie oczyszczania ścieków zbieranego na przyczepach i przewiezienie go do punktu utylizacji osadu (ok. 20 km),
•      zakup samochodu asenizacyjnego do przewozu ścieków o pojemności 7 000 litrów, jest to konieczne w celu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców aglomeracji Gródek nad Dunajcem, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do wykonanej sieci kanalizacyjnej, wybudowana kanalizacja zapewnia podpięcie do sieci 7530 RLM. w wyniku tego 79% aglomeracji będzie miała możliwość zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej a pozostała część jest nieskanalizowana. zakup samochodu asenizacyjnego da możliwość odbioru od tych osób ścieków, które zostaną przewiezione do oczyszczalni ścieków.
•      zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy do 30kw do obsługi ujęć wody , hydroforni oraz przepompowni ścieków o wyższych mocach.
•      zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy do 10 kW do obsługi hydroforni wody i przepompowni ścieków sieciowych o niższych mocach
 
Aneks nr 6 z  dnia 26-11-2015r. do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09
 
Zmiana terminu kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach Projektu do 15.12.2015r. w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego. Aktualizacja HRP. 
Koszt realizacji zadań 55.971.55,49 zł netto /68.340.321,35 zł brutto/
 
Aneks nr 7 z  dnia 24-04-2016r. do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-191/09

Aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu do kosztów poniesionych w Projekcie i rozliczanych w Płatności Końcowej.