Bartkowa - Posadowa, Bujne

I. Budowa oczyszczalni ścieków na części działki nr 487  w miejscowości Bartkowa -  Posadowa o przepustowości 600m3/d
Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07- 2011 - 15-05-2014
 
          Zgodnie z planowaną koncepcją oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie  w pobliżu zbiornika Rożnowskiego, na części działki nr 487obręb Bartkowa- Posadowa, a kanał wylotowy ścieków oczyszczonych na działkach nr 1/1;2;3 obręb Przydonica oraz nr 214 obręb Podole i nr 476 obręb Bartkowa -Posadowa.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie potok Przydonicki dopływ do zbiornika Rożnowskiego o przepływie NSQ.=0,13785 m3/s
Teren planowanej inwestycji nie jest uzbrojony, przylega do drogi gminnej na odcinku stanowiącym drogę dojazdową.
Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR.

II. Kanalizacja

Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07- 2011 - 15-05-2014
 
Do kanalizacji zostanie podłączony obszar  na odcinku:
  • od składu budowlanego w Bartkowej –Posadowej wzdłuż potoku, do drogi powiatowej nr 25308 Podole Górowa – Przydonica,
  • od miejsca planowanej oczyszczalni do granicy miejscowości Gródek nad Dunajcem,
  • od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 975 z  drogą powiatową nr 25301 Bartkowa-Tropie wzdłuż drogi powiatowej do ośrodka Bartek oraz przyłącz do osiedla  nad Ośrodkiem wczasowym Stalownik.
Przebieg kanalizacji zgodnie z koncepcją  w obszarze aglomeracji w miejscowości Bartkowa- Posadowa – Podole-Górowa:
  • długość planowanej kanalizacji  według umowy pierwotnej  wynosiła 9 170 mb
  • realizowana jest kanalizacja o łącznej długości 13 446,00  mb w ramach trzech pozwoleń na budowę 
 

Poniżej mapa z naniesionym przebiegiem kanalizacji:


 


Legenda:
         - kanalizacja istniejąca
            - koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej objęta realizowanym obecnie Programem
            - granice aglomeracji /skupiska obiektów/
O   -  planowane do budowy lub rozbudowy Oczyszczalnie


III. Wodociągi

Czas realizacji:
01-07- 2011 - 15-05-2014
          
          Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w granicach administracyjnych wsi Bartkowa -Posadowa, Bujne. 
W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych z wyjątkiem dróg i cieków wodnych.
Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak, aby uniknąć niszczenia działek budowlanych.
Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenu przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.
 
1.  Przebieg wodociągu zgodnie etapem I, na który została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 737/2009 z dn. 14.05.2009
Sieć wodociągowa Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica na działkach ewidencyjnych nr:
  • 538, 539/2, 542/2, 542/1, 541/12, 541/5, 541/6, 541/3, 541/4, 541/11, 541/10, 541/9, 541/8, 564, 521/3, 521/1, 534, 541/2  w obrębie ewidencyjnym Bartkowa –Posadowa.
2.  Przebieg wodociągu zgodnie etapem II, na który została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 921/2008 z dn. 10.07.2008,
Sieć wodociągowa  Bujne, Podole Górowa,  Bartkowa Posadowa na działkach ewidencyjnych nr:
  • 96, 116, 61/1, 62, 63, 64/1, 66, 89/1, 89/2, 92/3, 92/4, 92/6, 92/7, 92/8, 97/1, 97/5, 98/1, 98/2, 100/1, 100/2, 103/2, 103/4, 108/3, 108/5, 118, 119/2, 120, 121/3, 121/4, 121/5 w obrębie ewidencyjnym Bujne.
  • 154, 318, 546, 563, 9, 117, 138, 139/2,147, 149, 301, 310, 320, 324, 325, 326, 331/2, 335, 355, 370/2, 370/3, 372/3, 372/6, 372/8, 372/12, 373/4, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 148/26/2, 382, 461, 476, 486/1, 486/2, 486/3, 490/8, 490/9, 493/7, 493/15, 496/5, 497/1, 497/2, 498, 504, 507/1, 507/2, 507/3, 510/1, 510/2, 510/4, 523, 533/1, 533/3, 533/5, 534, 535/4, 536/6, 536/12, 537/6, 537/7, 537/17, 537/18, 537/19, 538, 547/1, 547/2, 547/3, 548, 549/3, 625, 646, 647, 512 w obrębie ewidencyjnym Bartkowa Posadowa, 
3. Przebieg wodociągu zgodnie etapem III, na który została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 922/2008 z dn. 10.07.2008
Sieć wodociągowa Bartkowa- Posadowa , Podole Górowa, Przydonica na działkach ewidencyjnych nr: 
  • 4, 68, 125, 179, 193, 285, 391/3, 391/14, 391/18, 439/7, 455, 53, 61, 62/1, 63, 69, 70, 71, 79, 80/1, 84, 86/2, 91, 92, 99, 114, 163/1, 166, 175/2, 180, 183, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/5, 204/2, 204/4, 204/5, 230, 232, 233/3, 233/8, 233/10, 233/12, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 238/1, 238/2, 238/3, 244, 245/1, 249, 250/2, 251/1, 251/3, 255/1, 255/2, 257, 259, 262/1, 262/3, 262/4, 263, 265, 267/1, 267/2, 269, 272, 282, 283, 284, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 354, 391/8, 391/9, 391/10, 391/13, 391/15, 391/19, 400/2, 400/3, 416/3, 418, 433, 434/1, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 438, 439/1, 439/3, 439/5, 439/10, 439/12, 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/6, 444/5, 448, 450/3, 451/2, 451/3, 457/1, 616/3, 616/8, 251/5, 80/2, 82, 86/1, 65, 243, 9, 190, 487/3 w obrębie ewidencyjnym Bartkowa Posadowa.