Sienna, Jelna

I. Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 148/2 w miejscowości Sienna o przepustowości 250m3/d
 
Oczyszczalnia zostanie wykonana zgodnie z umową z dn.  21.12.2011r. Nr JRP8/2011 do  15.05.2014r.
Koszt realizacji oczyszczalni wynosi 3 652 366,60 zł netto
 
          Zgodnie z planowaną koncepcją oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w pobliżu zbiornika Rożnowskiego na działce nr 148/2 obręb Zbyszyce, miejscowość Sienna ( obok boiska sportowego). 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie potok Jelnianka o przepływie NSQ=0,094876 m3/s.
Z uwagi na znaczącą nierównomierność dopływów, zarówno ilościowych jak i jakościowych, proponuje się zastosowanie w oczyszczalni reaktora sekwencyjnego typu SBR. Oczyszczalnia tego typu jest szczególnie przydatna dla oczyszczania ścieków komunalnych charakteryzujących się znaczną nierównomiernością spływu. 
W oczyszczalni przewiduje się proces mechaniczno-biologicznego oczyszczania w reaktorze biologicznym SBR oraz na terenie oczyszczalni ścieków stabilizację, odwadnianie i higienizację osadu wapnem. 

Zakończone zostały roboty budowlane oczyszczalni w Siennej i jest ona w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
 
Plan zagospodarowania
 
Schemat technologiczny
 
Rzut elewacji
 
Pozwolenie na budowę

II. Budowa kanalizacji

Umowa  o dofinansowanie z dn. 24.08.2010r. Nr POIS.01.01.00-00-191/09 obejmowała wykonanie łącznie 19,7km sieci kanalizacyjnej na terenie  Gminy Gródek nad Dunajcem i przyłączenie 4332 Po uzyskaniu  zgody potwierdzonej przez Ministerstwo Środowiska   długości kanalizacji  sanitarnej została zwiększona  do 32,2 km, z jednoczesnym zwiększeniem ilości przyłączonych odbiorców do  6042 RLM
 
Całkowity koszt budowy sieci kanalizacyjnej objęty dofinansowaniem będzie zatem wynosił 10.637.595,92 zł netto.
 
Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana zgodnie z umową z dn. 14.12.2011r. Nr JRP.6.2011. do 15-05-2014
 
  • Do kanalizacji zostanie podłączony obszar  na odcinku;od skrzyżowania drogi powiatowej nr 25307  Sienna-Jelna z drogą wojewódzką  nr 975 Dąbrowa- DąbrowaTarnowska wzdłuż drogi powiatowej do  skrzyżowania z drogą gminą Podole-Działy- Jelna.
  • od w/w skrzyżowania wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Nowego Sącza.
Przebieg kanalizacji zgodnie z projektami budowlanymi obszarze aglomeracji w miejscowości Sienna –Jelna:
Zlewnia Sienna
  1. Sienna cz. I (od oczyszczalni w kierunku Zbyszyce), długość: 1 338 mb
  2. Sienna cz. II (od oczyszczalni w kierunku Jelna), długość: 1 996,5 mb
  3. Sienna cz. III (od granicy Sienna-Jelna w kierunku Jelna), długość:  2 333,5 mb .
  4. Sienna cz. IV – odrębne odcinki w Siennej, Jelnej, długość: 2 971 mb, 
Łączna projektowana długość 8 639 mb

Poniżej mapa z naniesionym przebiegiem kanalizacji:


 


III. Budowa wodociągu

Sieć wodociągowa wykonana zostanie zgodnie z umową z dn. 14.12.2011r. Nr JRP.5.2011. do 15-05-2014
 
          Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w części wsi Jelna. 
W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych z wyjątkiem dróg i cieków wodnych.
Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak aby uniknąć niszczenia działek budowlanych.
Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenu przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.
 
Przebieg wodociągu zgodnie z etapem IV, na który została uzyskana decyzja nr 919/2008 z dn. 10.07.2008.
Sieć wodociągowa  Gródek nad Dunajcem, Przydonica, Jelna na działkach ewidencyjnych nr: 
  • 1, 2, 8, 10/1, 10/2, 30, 31, 33, w obrębie ewidencyjnym Jelna.
Na dzień 01.01.2013  wykonane zostało ponad 90% długości sieci wodociągowej.