Gródek nad Dunajcem

I. Modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 50/3,  51/2 w miejscowości Gródek nad Dunajcem  o przepustowości Q- 171 m3/d  do  przepustowości  Q- 300 m3/d

Czas realizacji: 
01-07-2011 - 13-06-2013
 
          Oczyszczalnia ścieków w Gródku n. Dunajcem jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną typu BIOKON o przepustowości Qśrd=171 m3/d. Bieżący dopływ ścieków surowych do oczyszczalni jest bliski jej nominalnej przepustowości.
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3 i 51/2 w miejscowości Gródek n. Dunajcem w odległości ok. 150 m od Jeziora Rożnowskiego. Działka o powierzchni 0,2 ha i nieregularnym kształcie, ogrodzona i otoczona pasem zieleni.

Analiza stanu faktycznego wykazała, że:
  • stanowisko przyjmowania ścieków dowożonych nie spełnia wymagań odnośnie zapewnienia ich wstępnego podczyszczenia i warunków sanitarnych dla tego typu obiektów,
  • pojemność czynna przepompowni ścieków surowych jest zbyt mała,
  • układ automatycznego sterowania pracą oczyszczalni jest niesprawny,
  • proces napowietrzania charakteryzuje się niską efektywnością, co powoduje brak procesu nitryfikacji i denitryfikacji,
  • osad nie podlega stabilizacji w reaktorze.
W związku z tym konieczna jest szybka rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, tak aby mogła przyjąć przewidywaną ilość ścieków Qśrd=300m3/h oraz w celu zlikwidowania wymienionych wad.
 
Na rozbudowę  oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem została   uzyskana decyzja pozwolenia na budowę o nr 817/2009 z dn. 26.05.2009r.

Budowa oczyszczalni została zakończona w czerwcu 2013 r i jest obecnie w eksploatacji.

II. Kanalizacja

Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07-2011 - 15-05-2013
 
Do kanalizacji zostanie podłączony obszar znajdujący się  na odcinku:
  • od centrum miejscowości(wejście na plażę),
  • od drogi w kierunku Gródek Centrum do granicy  z miejscowością Bartkowa-Posadowa, po obu stronach drogi wojewódzkiej.
Ścieki kierowane będą poprzez zaprojektowaną kanalizację sanitarną i istniejącą  kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków.
 
Przebieg kanalizacji zgodnie z koncepcją  w obszarze aglomeracji w miejscowości Gródek nad Dunajcem:
  • długość planowanej kanalizacji  według umowy pierwotnej  wynosiła 830 mb
  • realizowana jest kanalizacja o łącznej długości 1 617,00 mb w ramach dwóch pozwoleń na budowę 
Budowa sieci kanalizacyjnej objęta Projektem została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Poniżej mapa z naniesionym przebiegiem kanalizacji:


 


Legenda:
         - kanalizacja istniejąca
            - koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej objęta realizowanym obecnie Programem
            - granice aglomeracji /skupiska obiektów/
O   -  planowane do budowy lub rozbudowy Oczyszczalnie


III. Wodociągi

Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07-2011 -15-05-2014
 
          Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w granicach administracyjnych wsi Gródek nad Dunajcem. 
W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych z wyjątkiem dróg 
i cieków wodnych.
Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak, aby uniknąć niszczenia działek budowlanych.
Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenu przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.
 
Przebieg wodociągu zgodnie z etapem IV, na który została uzyskana decyzja  o pozwoleniu na budowę nr 919/2008 z dn. 10.07.2008.
 
Sieć wodociągowa Przydonica, Gródek nad Dunajcem, Jelna na działkach ewidencyjnych nr:
81, 83, 128, 180, 187, 230, 82/1, 82/3, 82/4, 104, 107/1, 122/1, 122/5, 125/2, 125/3, 125/4, 126, 127/3, 133/9, 135/6, 136, 137/2, 142/1, 142/2, 142/4, 146/2, 150/1, 150/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/11, 157/12, 157/13, 157/14, 157/15, 157/19, 157/20, 158/3, 176/2, 176/7, 176/11, 176/19, 177/1, 177/2, 178, 181/2, 181/13, 181/14, 181/15, 181/21, 181/22, 181/28, 181/29, 181/32, 183/1, 183/4, 183/5, 183/6, 183/9, 186/1, 186/2, 186/5, 186/6, 186/11, 186/12, 186/16, 186/21, 186/22, 186/23, 186/24, 186/25, 186/26, 186/35, 186/39, 192/2, 192/4, 193, 195/1, 195/3, 195/4, 195/7, 195/10, 196, 197/6, 197/8, 197/9, 197/13, 197/14, 197/15, 198/2, 198/4, 198/5, 198/7, 198/10, 211, 212, 213, 226, 227, 233/1, 243, 143/4, 143/5, 1/18, 183/8, 183/7, 183/2, 186/18, 184/1, 157/18, 192/13, 72/2, 122/4, 122/10, 143/7, 143/1, 143/6, 186/40, 192/1 w obrębie ewidencyjnym Gródek nad Dunajcem.