Rożnów

I. Modernizacja oczyszczalni ścieków na dz. ew. nr 63 w miejscowości Rożnów  o przepustowości Q-100 m3/d do  Q- 300 m3/d.

Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07-2011 - 15-05-2014
 
          Biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym ze wspomaganiem chemicznym usuwania fosforu w procesie symultanicznym jest zlokalizowana w Rożnowie w odległości 400 metrów od rzeki Dunajec na działce 63 o pow. 0.15 ha. 
Oczyszczalnia typu SBR stanowi jedną z metod oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego charakteryzującą się tym, że w miejscu reaktora o ciągłym przepływie ścieków i stałym napełnieniu występuje reaktor pracujący cyklicznie - częściowo opróżniany i napełniany.
Na dzień dzisiejszy, ilość ścieków odprowadzanych jest zbyt duża w stosunku do możliwości  ich oczyszczania. W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacyjnej konieczna jest modernizacja oczyszczalni.

Oczyszczalnia została wykonana i znajduje się w fazie rozruchu technologicznego. Stara oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji i całość ścieków oczyszczana jest na nowej oczyszczalni.
 

II. Kanalizacja

Czas realizacji wraz z wykonaniem dokumentacji:
01-07-2011 – 15-05-2014
 
Do kanalizacji zostanie podłączony obszar  na odcinku:
  • znajdującym się w miejscowości Radajowice, wzdłuż drogi gminnej Rożnów –Na koło.
  • od skrzyżowania drogi gminnej Rożnów –Wysiółka  z drogą powiatową nr 25301 Bartkowa-Posadowa- Tropie, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Roztoka-Brzeziny.
Ścieki kierowane będą poprzez zaprojektowaną kanalizację sanitarną i istniejącą  kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków.
 
Przebieg kanalizacji zgodnie z koncepcją w obszarze aglomeracji w miejscowości Rożnów:
  • długość planowanej kanalizacji  według umowy pierwotnej  wynosiła 2 900 mb
  • realizowana jest kanalizacja o łącznej długości 7 921,50 mb w ramach trzech pozwoleń na budowę 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ramach realizowanego Projektu została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Poniżej mapa z naniesionym przebiegiem kanalizacji:


 
         - kanalizacja istniejąca
            - koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej objęta realizowanym obecnie Programem
            - granice aglomeracji /skupiska obiektów/
O   -  planowane do budowy lub rozbudowy Oczyszczalnie

III. Wodociągi
 
Czas realizacji:
01-07-2011 - 15-05-2014

          Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w granicach administracyjnych wsi Radajowice, Zagórze, Rożnów. 
W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych za wyjątkiem dróg 
i cieków wodnych.
Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak, aby uniknąć niszczenia działek budowlanych.
Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenów przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.
 
1. Przebieg wodociągu zgodnie z decyzją  nr 245/2007 z dn. 02.03.2007. Rozbudowa sieci wodociągowej Rożnów, Roztoka Brzeziny, Zagórze i  Radajowice na działkach ewidencyjnych nr:
 
  • 1/3, 21, 22, 23, 24, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 67, 89/1, 91, 92, 98, 100 ,101, 104, 109, 110, 111,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 136/3, 139, 146, 147/1, 152/3, 153/2, 157, 167, 168/1, 168/2, 170, 171/1, 171/2, 178, 190, 203, 204, 208/3, 208/4, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 226, 231, 232/1, 232/2, 238, 241, 243, 244/1, 246, 247, 248/2, 248/4, 248/5, 248/6, 248/12, 248/13, 248/14, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/5, 255, 272, 273, 276, 287/3, 294, 295/1, 295/2, 302, 304, 308, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 313/1, 314, 315, 316/1, 316/2, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318, 319, 329, 330/3, 330/4, 337/1, 338, 339/1, 339/6, 339/9, 340/2, 340/5, 340/6, 341,342, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7, 345/1, 345/2, 346/1, 346/3, 346/4, 347/1, 347/2 w obrębie ewidencyjnym Zagórze
 
  • 3/1, 22, 24, 34, 35, 37, 42, 43/1, 43/2, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 62, 63/3, 79/3, 79/4, 87, 90, 98/1, 98/3, 98/4, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109/5, 113, 142/3, 177, 160, 158/4, 158/2, 158/1, 159, 206,  w obrębie ewidencyjnym  Radajowice
 
18/2, 41, 116/1, 118, 119, 469, 470/2, 470/9, 471/1, 472, 477, 478/1, 478/2, 479, 480, 493, 507/2, 507/5, 525/1 w obrębie  ewidencyjnym Rożnów
 
 
Planowana jest również budowa stacji uzdatniania wody:
 
Budowa stacji uzdatniania wody SUW2  w Rożnowie (Wiesiółka)
Charakterystyczna wydajność stacji uzdatniania wody dla stanu projektowanego: 
          Qśr d =  3,0 m3/d 
 
Budowa stacji uzdatniania wody SUW1  w Rożnowie (przy ist. zbiorniku k. kościoła)
Charakterystyczna wydajność stacji uzdatniania wody dla stanu projektowanego:
          Qśr d =  186,0 m3/d