Tropie, Roztoka - Brzeziny

 I. Budowa oczyszczalni ścieków   na działce  nr 387/1 w miejscowości Tropie o przepustowości 300 m3/d

Oczyszczalnia zostanie wykonana zgodnie z umową z dn.  21.12.2011r. Nr JRP8/2011 do  15.05.201r.
Koszt realizacji budowy oczyszczalni wynosi 3 652 366,60 zł netto 
 
          Zgodnie z planowaną koncepcją oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie 
w pobliżu zbiornika Rożnowskiego, na działce  nr 387/1 obręb Tropie.
Z uwagi na znaczącą nierównomierność dopływów, zarówno ilościowych jak i jakościowych proponuje się zastosowanie w oczyszczalni reaktora sekwencyjnego typu SBR. Oczyszczalnia tego typu jest szczególnie przydatna dla oczyszczania ścieków komunalnych
charakteryzujących się znaczną nierównomiernością spływu.
W oczyszczalni przewiduje się proces mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze biologicznym SBR oraz na terenie oczyszczalni stabilizację, odwadnianie 
i higienizację osadu wapnem. 
Przy oczyszczalni ścieków planuje się wykonać punkt zlewny dla ścieków dowożonych 
w ilości  do 10 m3/dobę.   
 
 Plan zagospodarowania

Schemat technologiczny
 
Rzut elewacji
 
Pozwolenie na budowę
 
 

II. Kanalizacja

Umowa  o dofinansowanie z dn. 24.08.2010r. Nr POIS.01.01.00-00-191/09 obejmowała wykonanie łącznie 19,7km sieci kanalizacyjnej na terenie  Gminy Gródek nad Dunajcem i przyłączenie 4332 Po uzyskaniu  zgody potwierdzonej przez Ministerstwo Środowiska   długości kanalizacji  sanitarnej została zwiększona  do 32,2 km, z jednoczesnym zwiększeniem ilości przyłączonych odbiorców do  6042 RLM
 
Całkowity koszt budowy sieci kanalizacyjnej objęty dofinansowaniem będzie zatem wynosił 10.637.595,92 zł netto.
 
Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana zgodnie z umową z dn. 14.12.2011r. Nr JRP.6.2011. do 13-12-2013

I. Zlewnia Tropie.

 1. Tropie – cz. I  ( od oczyszczalni w kierunku Roztoki), długość:    2 346 mb
 2. Tropie – cz. II ( od oczyszczalni w kierunku Kościoła), długość:    1 294 mb  
 3. Tropie cz. III – odrębne odcinki w Tropiu długość: ok. 862 mb 
Łączna projektowana długość 4 502,5 mb
 
Do kanalizacji zostanie podłączony obszar  wzdłuż drogi powiatowej do granicy z miejscowością Roztoka-Brzeziny
Przebieg kanalizacji zgodnie z projektem w obszarze aglomeracji w miejscowości  Tropie- Roztoka-Brzeziny:

Projekt sieci kanalizacyjnej:


 


II. Zlewnia Roztoka - Brzeziny.

Dla Roztoki- Brzeziny projektowana jest obecnie sieć kanalizacyjna, która z uzyskanego zapewnienia o dofinansowanie ma wynosić 8,5 km. Kanalizacja ta będzie realizowana przez firmę MUR-BET, a projektowana przez firmę ProEko w Nowym Sączu.
W ramach cz. I projektu przewidywany jest główny korektor wraz z rozgałęzieniem od istniejącej przepompowni w Tropiu w kierunku istniejącej kanalizacji w Rożnowie. Część II obejmowała będzie sieci położone powyżej drogi Rożnów-Tropie.
Dla części I uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę nr 990/2014 z dnia 07.07.2014 r i realizowana są roboty budowlane tej sieci.
Dla części II złożony został projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zakończenie realizacji przewidywany jest na maj 2015.
 
Projekt kanalizacji Roztoka-Brzeziny część I – złożony do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę:
 

         -  projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej
             kanalizacja tłoczna 


 
III. Wodociąg
 
Sieć wodociągowa wykonana zostanie zgodnie z umową z dn. 14.12.2011r. Nr JRP.5.2011. do 15-05-2014
 
          Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w granicach administracyjnych wsi Tropie, Roztoka-Brzeziny. 
W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych z wyjątkiem dróg 
i cieków wodnych.
Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak aby uniknąć niszczenia działek budowlanych.
Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenu przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.
 1. Przebieg wodociągu zgodnie z decyzją  nr 218/07 z dn. 22.02.2007. 
  Sieć wodociągowa w Tropiu i Roztoce Brzeziny  na działkach ewidencyjnych nr:
 • 1 ,2 /1, 8, ,9/ 1 ,11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 18/1, 19, 27, 28/1, 28/2, 31, 39/2, 40/1, 40/2, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56/1, 56/3, 56/4, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 87, 88/1, 88/3, 89/1, 90/1, 91, 92, 93, 97, 100/1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115/23, 115/24, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 135,138, 139/1, 140, 141, 142, 144, 145/4, 145/7, 145/10, 145/11, 145/12, 161, 162, 163/11, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 164/3, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/2, 167/3, 167/6, 167/9, 170, 181, 188/1, 188/2, 189/1, 192/1, 193/4, 193/6, 195/3, 195/5, 195/6, 197/1, 197/2, 198/11, 198/14, 198/15, 198/7, 199/1, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 204, 222/1, 222/2, 222/3, 223,  225/1, 225/2, 226/2, 226/3, 316, 317/2, 317/3, 317/4, 319/2, 320/2, 320/3, 327/7, 328, 347/1, 350/1, 350/6, 350/11, 350/12, 353/1, 354/1, 355/2, 357, 358/1, 359/9, 364/1, 364/2, 365/3, 367/5, 367/6, 367/8, 369, 370/11, 370/13, 370/15, 451/2, 451/3, 451/4, 454/1, 455/1, 455/1, 455/2, 458/5, 458/9, 459, 460/1, 460/2, 461, 467/1, 467/2, 481, 482/4, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2, 503/1, 503/2 w obrębie ewidencyjnym Roztoka-Brzeziny 
 • 2 /2,44,93, 105,232,234/8,240,241,242, 243, 246/2, 248/2. 249/1, 249/2, ,251,257,258, 262/1, 263, 264, 265, 266,267, 270, 271, 274, 275, 276, 283, 284/1, 290, 291/7, 292/1, 314, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320/3, 320/4, 320/8, 320/9, 320/11, 320/12, ,320/13,320/23,320/24, 320/25, 320/26/, 320/27, 320/29, 320/30, 320/31, 320/32, 320/33, 320/34, 320/39, 320/41, 320/43, 324/2,324/4,324/3,335/8,337/8, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 341/2, 342, 343/2, 349/2, 349/3, 349/4, 351/4, 351/6, 352, 353/1, 354, 355/1, 355/2, 355/5, 357, 358, 359, 360, 362, 363,364, 365, 367/2, 367/3, 369, 370, 372, 373, 379/1, 385,386, 387, 388, 393/1, 393/2, 394, 395/2, 396, 418, 419, 420, 422/1, 422/2 w obrębie ewidencyjnym Tropie
 2. Przebieg wodociągu zgodnie z decyzją  nr 245/2007 z dn. 02.03.2007. Rozbudowa sieci wodociągowej Rożnów, Roztoka Brzeziny, Zagórze i  Radajowice na działkach ewidencyjnych nr:
 • 87, 126, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 132, 133/1, 133/4, 133/5, 134, 148/2, 149. 150/2, 151/2, 152, 161, 162, 163/3, 163/4, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 163/9, 163/10, 163/11, 164/3, 164/4, 164/7, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 142, 249, 250/1, 250/2, 251/2, 251/3, 251/4, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 259/1, 278, 279/1, 279/2, 282/2, 283, 287, 303/1, 304/3, 309, 326/18, 326/29, 326/32, 326/35, 326/36, 326/37, 326/38, 326/41, 327/6, 327/7, 340/16, 341/5, 341/6, 342/2, 342/3, 342/8, 342/10, 342/11, 344/1, 344/2, 346, 371, 432, 466/1 w obrębie  ewidencyjnym Roztoka-Brzeziny 
   
  Na dzień 01.01.2013  wykonane zostało ponad 90% długości sieci wodociągowej.