O nas

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to zespół powołany w strukturach organizacyjnych „DUNAJEC” Sp. z o. o. odpowiedzialny za zarządzanie i realizację przedsięwzięciem w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”.

Bezpośredni nadzór nad działalnością JRP sprawuje Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), który jest nominowany przez Beneficjenta Końcowego oraz zatwierdzany przez Sektorowego Pełnomocnika ds. Realizacji Inwestycji (SAO, Ministerstwo Środowiska). 
Jednostka prowadzi następujące procedury:
 • zarządzanie Projektem:
  • przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji formalno-prawnych związanych z realizacją Projektu;
  • przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wykonawstwo Robót;
  • prowadzenie postępowań przetargowych;
  • udział w pracach Komisji Przetargowych;
  • przygotowanie umów z Wykonawcami;
  • nadzór i współpraca z Wykonawcami Robót i Inżynierem Projektu;
  • prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu;
 • współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • przygotowanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności 
 • prowadzi system kontroli finansowej
 • utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Certyfikat